szauter zsuzsanna1986-ban végzett a József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakán, majd ősztől iskolánk tanára lett. Már a pályája kezdő éveiben nyilvánvalóvá vált, hogy komoly szakmaiságával, visszafogott, következetes stílusával jól irányítja, motiválja tanítványait.

A kezdetek óta szakmai munkájának köszönhetően diákjai kiszámíthatóan, megbízhatóan teljesítenek a mindennapokban, majd eredményesen érettségiznek. A mögöttünk hagyott pandémiás időszakban sem történt ez másként, szinte egyedüliként itt bent az iskolában tartotta tanóráit, melyeket a diákok online követhettek számítógépen. Fontosnak tartja szakmai fejlődését is. Számítógépkezelői jártasságot, ECDL bizonyítványt, matematikából közép- és emelt színtű érettségiztetői tanúsítványát szerzett. 2017-ben sikeres Pedagógus II. minősítését vehette kézbe.

1996 szeptemberétől egészen 2016-ig osztályfőnöki feladatokat is ellátott. Osztályait mindig jól mozgósította. Olyan kapcsolatot alakított ki, olyan közösséget formált diákjaival, amely biztosította, hogy a képességek kibontakozzanak, a tanulási célok maximálisan megvalósuljanak.

A kezdetektől alaptagja a „MA-TEKO-LÓ” matematikaversenyünk szervezőbizottságának, de a Rákóczi Kupa büféjének megszervezése sem képzelhető el nélküle. Tehetséggondozó munkája kiemelkedő. A legügyesebb tanulók a felkészítésének köszönhetően komoly versenysikereket érnek el. Minden tanévben ott vannak a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny és a Zrínyi Ilona Matematikaverseny legjobbjai között, amit a versenyszervező MATEGYE Alapítvány idei elismerő oklevele is jelez. 2019-ben elvállalta az iskola természettudományi munkaközösségének vezetését. Addigi munkájának elismeréseként 2009-ben Rákóczi-díj I. fokozat kitüntetést vehetett át.

Most 2021-ben a pedagóguspályán magas szakmaisággal eltöltött három és fél évtizedes munkája előtt, főhajtásunk jeleként Rákóczi-díj kitüntetésben részesítjük Szauter Zsuzsannát.

halmagyine1999-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán. Egy évig általános iskolában tanított, majd 2000 óta iskolánk magyar-történelem szakos tanára. Munkája mellett 2001-ben történelemből, 2003-ban magyarból szerzett egyetemi kiegészítő diplomát.

Hamar beilleszkedett a nevelőtestületbe. Pályakezdőként bebizonyította, hogy felkészültségével, szorgalmával, hivatástudatával alkalmas a pedagóguspályára. Következetes számonkéréssel, emberséggel jól motiválja diákjait a tanulásra. A diákönkormányzat munkáját segítő feladatokat is vállalt. Ügyesen mozgósította a diákságot az iskolai élet színesítésére, a közösségi élet kialakítására. Hangulatos gólyabálokat, diáknapot, majd évekkel később szép szalagavatót szervezett.

2003-ban megkapta a Rákóczi-díj III. fokozata kitüntetést.

Hosszú évek óta osztályfőnöki feladatokat is ellát. Példaértékűen figyel osztályaira. A realitások talaján állva, szilárd elveket vallva, hol szigorral, hol anyai szeretettel, hol baráti megértéssel terelgeti, neveli diákjait. Nem meglepő, hogy sokszor többet is megtud a hozzá bizalommal lépő fiatalok iskolai, vagy iskolán kívüli problémáiról. Ezekhez megértéssel fordul, önzetlen segítséget nyújt. Gyakran többet is, mint saját szüleik.

A gyermekeit katolikus nevelésben részesítette, de cselekedeteivel ő maga is ennek az értékrendnek követője, mind magánéletében, mind munkájában. Ennek szellemében lekisebb fia a következő tanévtől iskolánk kilencedikes tanulója lesz.

Nevelő-oktató munkájában következetes, elves, gyerekközpontú. Szakmai munkájának eredményeiről az érettségi vizsgák sikerei beszélnek. A pedagógushivatás és az intézmény iránt mutatott két évtized óta tartó példaértékű viszonyulása a Rákóczi meghatározó tanárszemélyiségei közé emelik.

Ennek elismeréseként részesítjük Halmágyiné Dicső Bernadett tanárnőt Rákóczi-díj kitüntetésben.

sos erika1981-ben óvónői, 1989-ben ének-zene szakos általános iskolai tanári, 2003-ban ének-zenetanári diplomát szerzett a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.

Ugyanebben az évben lépett iskolánkba és lett nevelőtestületünk tagja. Igen jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi azóta is munkáját. Megértéssel, segítőkészséggel közelít mások problémáihoz. Évek óta nagy empátiával látja el az ifjúságvédelmi munkát. A diákok bizalommal fordulhatnak hozzá.

Állandó szervezője az iskolai egészségnapoknak. Színes programokat, bemutatókat, érdekes előadásokat hív tanévről tanévre.

Tankönyvfelelősként vállán nyugszik az iskolai tankönyvellátás gyakran bonyodalmas adminisztrációja, minden ügyes-bajos dolga. E feladatot jól oldja meg, sokszor nyáron is munkát végezve azért, hogy tanév kezdetén minden diák idejében a tankönyvcsomagjához juthasson.

Az osztályfőnökökkel együttműködve odafigyelésének része az is, hogy a tanulók tizenkettedikre rendelkezzenek az érettségihez szükséges 50 óra közösségi szolgálattal. Számon tartja mindezt, előkészíti, kezeli az ehhez szükséges szerződéseket.

Munkáját dicsérik az iskolai rendezvényeken, ünnepségeken helyt álló énekesei, énekkarosai, legyen szó vegyeskórusról, vagy fiúkórusról. Nem hagyja magukra a zenész tanulókat sem, rendszeresen gyakorol, készül velük, hogy produkcióik tovább emeljék az iskolai műsorok igényességét. Gyakorta tesz ő is így zongorajátékával. Állandó szervezője, betanítója az iskolai szentmisék egyházi énekes és zenés műsorszámainak.

Tehetséget is gondoz, ha kell, felzárkóztat. Ének- és zenealkalmassági vizsgára kiszíti fel azokat a tanulókat, akik óvodapedagógusként szeretnének továbbtanulni.

Óvónői alapvégzettsége okán igen kreatívan nyúl a dekorációs alapanyagokhoz, eszközökhöz. Ügyes diákjaival rendszeresen elkészítik a nyugdíjas dolgozók karácsonyi ajándékait, de gyakorta tűnnek fel az iskolában dekorációs alkotásaik is.

A diákok javaslata alapján 2006-ban Pro Iuventute-díjban részesült. 2011-ba megkapta a Rákóczi-díj harmadik fokozata kitüntetést.

2015-ben Pedagógus II. minősítést szerzett.

Az idei tanévtől a szerteágazó feladatkörei mellett az osztályfőnöként is erősíti pedagógusi szolgálatát. Diákjai szeretik, hallgatnak rá.

A nevelő-oktató munkában, az iskola kulturális életében, valamint a kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzésében kifejtett magasszintű tevékenységéért Sós Erikát Rákóczi-díj kitüntetésben részesítjük.

balog lajosSaját bevallása szerint nagyon szereti a gyerekeket, de nem az az ember, aki fiatalkora óta tanár akart lenni. A középiskolában a mérnöki pálya irányába terelte a matematika és a fizika, de egy régi barát hatására megváltoztatta elképzelését, és humán irányba fordult. Nagy szorgalommal, sokat küzdve állta meg helyét a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán, ahol harmadévesen népköztársasági ösztöndíjas lett.

1983-ban diplomázott jeles minősítéssel, majd általános iskolában kezdett dolgozni. Munkája mellett jelentkezett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol 1990-ben középiskolai magyartanári diplomát szerzett.

Orosz szakosként kétszer is részt vett a Szovjetunióban részképzéseken, melyek a mai értelmezésben kalandtúraként is felfoghatók, hiszen alig volt fűtés, áram és legtöbbször a melegvíz is hiányzott. A rendszerváltás idején az orosz nyelv népszerűsége lecsökkent, ez jó lehetőséget teremtett számára, hogy az angol nyelv irányába forduljon, amiből 1996-ban, szintén Szegeden, diplomát is szerzett.

1998-ban a Rákóczinak angoltanárra volt szüksége, ekkor lépett az iskola kötelékébe. Ezt már másodszor tette, hiszen diákként az iskola tanulója volt. A magyar nyelv és a pedagógus szakma iránti elkötelezettségét mutatja, hogy tanítványai eredményesen szerepelnek, sokszor az országos döntőkig jutva az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati és a Kazinczy-alapítvány által kiírt Szép magyar beszéd versenyeken. Az orosz nyelvtől máig sem fordult el. Rendszeresen indulnak diákja a Tolsztoj Társaság által szervezett „Orosz klasszikusok nyomában” című versenyen, ahol legutóbb 7. helyezettek lettek.

Az Anyanyelvápolók Szövetsége által kiírt pályázaton 2016-ban ő maga III. helyezést és különdíjat kapott, 2017‑ben pedig a szövetség által kiadott Hobbynyelvek című kiadványban megjelent pályaműve II. díjat nyert. Ez az írás - ha már hobby - nem is szólhatott másról, mint hobbyjáról, a fociról. Ezen senki sem csodálkozik, hiszen a tanári focicsapat állandó tagja kapus poszton. Sport kapcsán nem feledkezhetünk meg a Rákóczi Kupáról sem, melynek lebonyolításában évről-évre szerepet játszik.

Az iskolai oklevelek, plakátok, egyéb hivatalos irományok nyelvhelyességi ellenőrzésében mindig számíthatunk rá, bár jelen írást érthető okokból nem nézettük át vele. Ha valakinek túrázni van kedve, partnerre talál benne. Minden hónapban szervez egy kirándulást az ország és időnként a magyarlakta külföldi területek különböző pontjaira. Rendszeresen publikálja a tanári szoba faliújságján „Tanári életképek” címmel a kollégák humoros elszólásait, nyelvbotlásait, vidám pillanatokat szerezve ezzel mindenkinek.

Szerény, megbízható jellemének, elhivatott pedagógusi életpályájának elismeréséül adományozzuk 2018-ban Balog Lajosnak a Rákóczi-díj kitüntetést.

JUST6193

2001-ben végzett a Dunaújvárosi Főiskola mérnöktanári szakán, mint mérnöktanár, mérnökinformatikus. Főiskolai végzettségét 2006 ban a Pannon Egyetemen megszerzett újabb diplomával egyetemi szintre emelte.

2002-től iskolánk pedagógusa. Először az informatikai szakmai tantárgyakban, majd később a közismereti informatika tanításában is fontos szerepet vállalt és vállal a mai napig. Magas szintű szakmai felkészültségével, hivatástudatával, szakmai motiváltságával fontos szereplője az intézmény informatikai-szakmai megújulásának.

Nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott emberi magatartása, segítőkészsége, derűs kedélye rövid idő alatt hozzájárult ahhoz, hogy kollégái és a tanulók megbecsülését kiérdemelje.

Munkájában szorgalmas, precíz, odafigyelő, megfontolt. Lelkiismeretes szakmaisága diákcentrikus, empatikus személyiséggel társul, ami meghatározó ismérve minden komoly tanáregyéniségnek.

Sokat ad diákjainak, és azt következetesen számon is kéri. Kiváló feladatvégzésének köszönhetően jól szerepelnek tanítványai az érettségi és a szakmai vizsgákon. Kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással, amit számos, szép versenyeredmény igazol vissza.

2009-től osztályfőnöki feladatokat is ellát. Ebben a tanévben már a második informatikus osztályát segítette el az érettségi vizsgákig. Fiai nagy szeretettel, tisztelettel fordulnak hozzá, Viki nénihez.

Nevelőtestületünk aktív tagja, akire mindig lehet számítani, mert szívesen vállal szervezési feladatokat is. Hosszú évek óta koordinálója a CISCO ITE vizsgáknak, melynek eredményeként több tíz diák vehet át minden tanév végén nemzetközi CISCO oklevelet.

Az iskola vezetésének döntése alapján 2017-ben, a másfél évtizedes munkájának elismeréséért Nagy Viktória Piroska részesülhet a Rákóczi díj kitüntetésben.