1999-ben végzett a József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakán. 2002. augusztus 16-ika óta iskolánk tanára.

Munkáját mindig az igényesség és magas szaktudás jellemezte. Nagy meg­értéssel, segítő­kész­séggel közelíti meg mások problémáit. Nyílt, őszinte modora miatt rokonszenves tanár­egyéniség. Ezen emberi tulajdonságai miatt a tanulók, szülők és kollégák szeretik, tisztelik.

Osztályfőnöki munkáját lelkiismeretesen és nagy elkötelezettséggel végzi. Jól összefogja osztályát, figyel a lemaradók felzár­kóz­tatá­sá­ra, a tehetségek fejlesztésére, jó kapcsolatot alakít ki a szülőkkel.

A nevelőtestületünk aktív tagja, aki szívesen vállal feladatokat és azokat nagy önállósággal magas színvonalon megoldja.

Korrábbi szakmai tevékenysége elismeréseként, szakmai igényessége okán az iskola termé­szettudományi munkaközösségének vezetőjévé válasz­tot­ták 2011-ben. Ezt a feladatát is a tőle megszokott pontosság és precizitás jellemzi.

Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Tehet­séges tanulóit rend­szeresen készíti fel a tanulmányi versenyekre, többen jól szerepeltek a megyei döntőkben is. A megyei matematika versenyen egy első és két mások helyezést értek el tanítványai. A Gordiusz Matematika Tesztverseny megyei forduló egy tanítványa első helyezett lett.

Következetes és magas szintű szakmai munkájának köszönhetően tanítvá­nyai jól helyt állnak a különböző szintű érettségi vizsgákon.

Rendszeresen közreműködik érettségi elnökként is, ezzel a tevé­keny­ségé­vel segíti szakmai fejlődését és a megfelelő jog­sza­bá­lyok­ban való napra­készséget.

Eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj máso­dik fokozata kitün­tetésben.

1993 óta dolgozik iskolánknál, mint matematika-számítástechnika szakos tanár. 2001 szeptemberétől osztályfőnökséget vállalt, 2010-től munka-közösségvezetői megbízást kapott.

Sikeres tanári pályája elismeréseként 2006-ban a Rákóczi-díj harmadik fokozata kitüntetésben részesült.

Magas szintű és módszertanában gazdag oktatómunkájának köszönhetően tanítványai jól helytállnak az érettségi vizsgákon. Jól motiválja diákjait a tanulásra, következetes számonkéréssel, emberséggel jó közösséget formál.

Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, tanítványai évről-évre kiemelkedő eredményeket érnek el a matematikaversenyeken. A 2010/2011-es tanévben a megyei matematikaverseny 10. évfolyamán tanítványai közül került ki az első és harmadik helyezett. A Gordiusz Matematika Tesztverseny megyei döntőjén pedig negyedik helyezett lett az általa felkészített diák. Az előző években is sok diákja végzett az első helyezettek között.

Mint osztályfőnök jól mozgósítja a különböző iskolai rendezvényekre osztályát. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival és olyan közösséget formál, amely biztosítja a tanulók számára, hogy a képességeik maximumát tudják nyújtani. Sikeres felzárkóztató munkával segíti a hátrányosabb helyzetből induló tanulókat. Szívesen vállal feladatokat iskolai rendezvényeken és a „MA-TEKO-LÓ” verseny szervezésében.

Szakmai munkája elismeréseként választottuk 2010 szeptemberétől a természettudományi munkaközösség vezetőjének. Mint munkaközösség–vezető tevékenyen részt vesz a szakmai szervező és ellenőrző munkában.

Iskolájáért nagy felelősséget érző, azért mindenkor tenni akaró, az új iránt fogékony, rokonszenves tanáregyéniség, aki a nevelőtestületünk hasznos tagja. Következetes és magas szintű szakmai munkájával, szervezőkészségével kivívta a tanulóifjúság és a szülők elismerését.

Ezért rá esett a választás az általános igazgatóhelyettesi feladatok ellátására és a Rákóczi-díj második fokozata kitüntetés adományozásakor.

1996-ban szerzett villamosmérnöki és mérnöktanári diplomát. 2001-ben közgazdasági szakokleveles mérnöknek nyilvánították. 1996. augusztus 15-től dolgozik iskolánknál mérnöktanárként.

Munkáját szorgalmasan, lelkiismeretesen és szakmai hozzáértéssel végzi. Szerénységével, segítőkészségével, megbízhatóságával kivívta a kollégái és a tanulóifjúság megbecsülését. Tanítványai szeretik és tisztelik.

2006-tól osztályfőnök a szakképző évfolyamokon. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival, és olyan osztályközösséget formál, amely biztosítja a tanulók számára, hogy képességeik maximumát tudják nyújtani. Felkészítő munkájának köszönhető, hogy osztálya kiválóan helyt állt az idei tanévben először szervezett moduláris szakmai vizsgán.

Szívesen vállal feladatokat, azt megbízhatóan elvégzi. Ha szükség van rá, akkor jegyző a vizsgákon, tanfolyamot tart, vagy részt vesz az ECDL vizsgáztatásban. Szakértelmének és munkájának köszönhetően alakultak ki a korszerű mérőhelyek a fizika szaktanteremben.

Sokoldalú tanáregyéniség, aki az informatikai és villamossági ismeretek átadásán kívül részt vesz a gazdasági tantárgyak oktatásában is.
Jól vezeti a szakmai gyakorlatokat. Olyan ismeretekkel vértezi fel tanítványait, melyeknek birtokában sikerrel indulhatnak választott pályájukon. A gyakorlatok során is jó kapcsolatot alakít ki tanítványaival és nagyfokú önállóságra, és felelősségteljes munkavégzésre nevel.

Az eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj második fokozata kitüntetésben.

Gurály Attila - 2005

1992 óta iskolánk testnevelő tanára. Jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi munkáját, melyre nagyfokú igényesség jellemző. Nagy megértéssel, segítőkészséggel közelíti meg mások problémáit. Nyílt, őszinte modora, udvarias magatartása miatt rokonszenves tanáregyéniség, és jó közösségi ember. Ezen emberi tulajdonságai miatt a tanulók, szülők és kollégái szeretik, tisztelik.

Mint osztályfőnök olyan közösséget formál, ahol értéke van a jó munkának, egymás tiszteletének. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival, akik ezért szeretik. 1996-tól 2001-ig volt diákmozgalmat segítő tanár. Munkáját minősíti, hogy ez idő alatt a diákok szavazata alapján háromszor nyert Pro Iuventute díjat.

Kezdettől az iskolai sportkör tanárelnökeként koordinálja a szakosztályok tevékenységét, szervezi az iskolai tömegsportot. Munkájának köszönhetően sok diákolimpiai dobogós helyezéssel gazdagodott iskolánk. A Rákóczi Kupa teremlabdarúgó torna egyik főrendezőjeként nagyban hozzájárul hagyományos rendezvényünk sikeréhez.

2002 óta munkaközösség vezetőként irányítja szakmailag az iskolai sportéletet. A fiú és leány kézilabdacsapat edzője. A sok kiemelkedő eredmény közül megemlítendő, hogy 2004-ben a középiskolai kézilabda diákolimpia országos döntőjébe jutott a fiú és leány csapat és, ahol mindkét csapat országos második helyezést ért el. Az idei tanévben a fiú csapatunk a diákolimpia megyei első helyezettjeként jutott be az országos döntőbe, ahol 6. helyezést ért el.

A kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért az oktató-nevelő munkában kiemelkedő sikereiért, az iskola munkájának hatékony támogatásáért a Rákóczi-díj második fokozata kitüntetésben részesítjük.

2005. június 23.

Csúzdi Zoltán - 2004

1999. szeptember 1-től dolgozik iskolánknál, kezdetben mint kollégiumi nevelőtanár, majd 1999. november 1-től mint mérnöktanár és 2001. augusztus 1-től mint az iskola igazgatóhelyettese.

Pályakezdőként bebizonyította, hogy magas szintű felkészültségével, hivatástudatával alkalmas a pedagóguspályára.

Nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott emberi magatartása, segítőkészsége, derűs kedélye hozzájárult ahhoz, hogy munkatársai és a tanulók megbecsülését kiérdemelte. A nevelőtestület döntő többségének javaslatára ezért kapott fiatalon igazgatóhelyettesi megbízást.

A vezetői feladatok szakszerű ellátása érdekében közoktatás-vezető diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Igazgatóhelyettesként jó munkaköri kapcsolatot alakított ki a nevelőtestülettel, jól szervezi az iskola mindennapi munkáját. Fokozatosan megtanulta a munkakörével kapcsolatos feladatokat, és azt nagy megbízhatósággal ellátja.

Neki köszönhetően a szakértők példaértékűnek minősítették az iskolánk egyik legfontosabb alapdokumentumát. Ugyanis vezetésével készült el az iskola új pedagógiai programja és helyi tanterve.

Nagy és újszerű feladat volt az iskolai minőségirányítási program elkészítése. Ezt a feladatot is magas szinten oldotta meg, így biztosított a továbbiakban, hogy iskolánk még jobb eredményeket érjen el a nevelés és oktatás terén.

Iskolájáért nagy felelősséget érző, ezért sokat tenni akaró, az új iránt fogékony kolléga, aki az iskolavezetőség hasznos tagja, és következetes, magas szintű szakmai munkájával kivívta a nevelőtestület, a tanulóifjúság és a szülők elismerését.

Ezt a kimagasló teljesítményt ismerjük el a Rákóczi-díj második fokozatával.

2004. június 23.