pozsonyine jambrik zsuzsanna1989 óta iskolánk magyar-történelem szakos tanár. Jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi munkáját, melyre nagyfokú igényesség jellemző.

Nyílt, őszinte modora megnyerő, udvarias. Nagy megértéssel, segítőkészséggel közelíti meg mások problémáját. Ezen emberi tulajdonságai miatt a tanulók, szülők és kollégák szeretik, tisztelik.

Kiváló szakmai munkájának köszönhetően tanítványai mindig sikerrel szerepelnek az érettségi és felvételi vizsgákon. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. Ennek eredményeként tanulói jól szereplnek a tanulmányi versenyeken.

Szakmai munkája elismeréseként választottuk 1999-ben a társadalomtudományi munkaközösség vezetőjének. Munkaközösségét jól irányítja. Nagy szerepet vállal a helyi tantervek kidolgozásában. Munkaközösségével szervezi az iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően több ballagás, szalagavató és városi rendezvény öregbítette iskolánk hírnevét, növelte elismertségét. Kezdeményezője és szervezője iskolai versenyeknek. (Szavaló- és prózamondóverseny, Rákóczi-vetélkedő stb.)

Mint osztályfőnök olyan közösséget formál, ahol értéke van a jó munkának, egymás tiszteletének, amely felkészíti az életre a fiatalokat.

Hosszú időn át a gyermekek oktatása-nevelése érdekében végzett kiemelkedő munkavégzésével kivívta munkatársai, a tanulók és a szülők megbecsülését.

Az eddigi sikeres tanári pálya elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitüntetésben.

1992 óta iskolánk testnevelő tanára. Jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi munkáját.

Nagy megértéssel, segítőkészséggel közelíti meg mások problémáit, rokonszenves tanáregyéniség, és jó közösségi ember. Ezen emberi tulajdonságai miatt a tanulók, szülők és kollégái szeretik, tisztelik.

Osztályfőnökként a tanulókkal való kapcsolattartására az igényesség és követ­ke­zetesség valamint a tanulók személyiségének tisztelete volt jellemző. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival, akik ezért szeretik. 1996-tól 2001-ig volt diákmoz­galmat segítő tanár. Ezt a jó kapcsolatot jelzi, hogy a tanulók szavazatai alapján háromszor nyert Pro Iuventute díjat.

Kezdettől az iskolai sportkör tanárelnöke, minden lehetőséget megragad a tanulók színvonalasabb, változatosabb sportéletének megszervezésében mind a tanó­rá­kon, mind tanórán kívüli foglalkozások keretében. 2002-től 9 éven át munkakö­zösség vezetőként irányította szakmailag az iskolai sportéletet.

A Rákóczi Kupa teremlabdarúgó torna egyik főrendezőjeként nagyban hozzájárul ha­gyo­mányos rendezvényünk sikeréhez.

A fiú és leány kézilabdacsapat edzője. Az elért sok kiemelkedő eredmény közül álljon most itt néhány az idei tanévből:

  • Az Amatőr Diákolimpia országos döntőjében - 2007 után második alkalommal - 1. helyezést ért el a fiú csapat.
  • A VI. korcsoportos kézilabda diákolimpia megyei döntőjében a lányok 2., a fiúk 3. helyezést értek el.
  • A Vári Szabó István Terematlétika Versenyen egy első, három második és két harmadik helyezés mellett az iskolák közötti versenyben a Rákóczi a második volt.
  • A Wattay Kupán kézilabdában a lányok első, a fiúk harmadik helyezést szereztek.
  • Szilády Kupa utcai futóversenyen két-két egyéni és csapat 1. helyezést értünk el és az iskolák közötti összesített versenyt is a Rákóczi nyerte.
  • A Dózsa Kupán a lány csapat 2., a fiúk 3. helyezést értek el.

A kiemelkedő testnevelő tanári munkájáért, az oktató-nevelő munkában elért kimagasló sikereiért részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitüntetésben.

A legutóbb írt pályázatában a következőt írta:

„1995-ben, közvetlenül az egyetemről kikerülve kezdtem el dolgozni a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában. Belecsöppentem abba a nagy átalakulási folyamatba, amely egy megroppant, régi elvű szakközépiskolai képzés megreformálásáról szólt. 1996-tól az informatika szakmacsoport bevezetésének tevékenykedő részese voltam. Tíz évig kémiát, fizikát, informatikai technológiát tanító pedagógusként tettem hozzá munkám legjavát a fejlődő iskolai arculatához. a következő hat évben pedig igazgatóhelyettesként lehettem hatással az intézmény életére.”

Az önvallomásban írt szakaszban, mint osztályfőnök jó kapcsolatot alakított ki diákjaival és a szülőkkel, aktívan részt vett iskolai rendezvények szervezésében.

1998-ban okleveles környezetvédő másoddiplomát, 1999-ben oktatási informatikus szakképesítést szerzett, majd 2005-ben közoktatás-vezető szakvizsgát tett.

2002-ben az informatika szakmacsoport beindítása, fejlesztése területén elvégzett munkájáért a „Rákóczi-díj III. fokozata” kitüntetésben részesült.

Hivatását szerető igazi tanáregyéniség. Jól felkészült pedagógus, aki sokat ad diákjainak és azt következetesen számon is kéri. Kiváló szaktanári munkájának köszönhetően tanítványai jól szerepelnek az érettségi vizsgákon.

Kiemelten foglalkozik a tehetséggondozással, tanítványai sikeresen szerepelnek fizikából tanulmányi versenyeken. Több ízben lett első helyezett diákja a Szakács Jenő Megyei Fizikaversenyen, 2007-ben tanítványa bejutott a fizika OKTV döntőjébe, ahol 6. helyezést ért el, ami 100 %-os emelt szintű érettségi vizsgát jelentett számára.

Mint általános igazgatóhelyettes a mindennapi tanügyigazgatási feladatokat szakértelemmel és precizitással látta el, folyamatosan törekedve az újításokra. Sokat tett az elektronikus napló mindenki számára jól használható kialakításáért. 2007-től szerkeszti a képújságot, ami fontos információst ad tanárnak, diáknak egyaránt.

2007-ben elkészítette az intézmény minőségirányítási programját, és azóta vezeti a minőségirányítási csoportot. Ezzel a munkájával

nagyban hozzájárult, hogy iskolánk kétszer is elnyerte a „Nívódíjas szakképzés” kitüntetést.

Minőségirányítási munkájának és pályázatírásának köszönhetően három évben is nyert iskolánk a teljesítménymotivációs pályázaton. Az itt nyert pénzzel tudtuk jutalmazni a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat.

Természettudományos oktatás fejlesztéséhez szükséges taneszközök beszerzésére írt sikeres pályázatának köszönhetően újszerű taneszközökkel gyarapodhatott a fizika oktatásunk eszközparkja.

Igazgatóhelyettesi és az intézmény minőségirányítási munkájának elismeréseként 2008-ban a „Kiskunhalas Város Közoktatásáért Díj” kitüntetésben, az ifjúság nevelése és oktatása terén kifejtett tevékenységéért a diákok szavazata alapján 2011-ben Pro Iuventute díjban részesült.

Az iskolában kifejtett 16 éves munkássága elismeréseként és az összdolgozói vélemény figyelembevételével 2011. augusztus 1-től Kiskunhalas Város Önkormányzatától igazgatói kinevezést kapott.

Eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitűntetésben.

 

Klein Imre 1974-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányai befejezése óta a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium tanára, igazgatóhelyettese majd igazgatója.

1974-től - 12 éven át - osztályfőnök, és másodállásban a kollégium csoportvezető nevelőtanára volt. Ezek mellett ellátta az ifjúságvédelmi felelősi tevékenységet és ő volt az ifjúsági vöröskereszt tanár-elnöke.

Több szakkört vezetett - egyetemi felvételi felkészítő, fotó- és számítástechnika szakkör, amivel megteremtette az iskolában a számítástechnikai oktatás alapjait.

Több évig volt diákmozgalmat segítő tanár.

1985-től 11 éven át az iskola általános igazgatóhelyettese volt.

Dolgozott az Oktatáskutató Intézet megbízott területi kísérletvezetőjeként, részt vett az iskolatanácsok létrehozásának országos kísérletében. Az iskolában létrehozott iskolatanács titkáraként szervezte a munkát.

Kezdeményezésére jött létre a „II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány”, amely azóta is működik.

Részt vett több jelentős pályázat elkészítésében. Ezek közül is kiemelésre méltó a világbanki programhoz való csatlakozásra készített pályázata. E pályázat hatására jelentős megújulási és fejlődési folyamat kezdődött az iskola életében. A második világbanki program keretében teljesen megújult az iskola szakképzési rendszere és tárgyi feltételrendszere is.

A rendszerváltás utáni változások hatására kidolgozta az új iskolakoncepciót, így alakult ki az iskola jelenleg is működő szerkezete.

1996-ban lett az iskola igazgatója, mely tevékenységét három cikluson keresztül látta el.

15 éves vezetői munkája során teljesen megújult az intézmény. Bevezetésre került két szakmában az érettségi utáni felsőfokú szakképzés. A szellemi munka mellett az iskola minden négyzetmétere felújításra került és korszerű eszközök kerültek beszerzésre.

Vezetői tevékenysége során mindvégig hagyománytisztelő, -ápoló és -teremtő volt.

A Rákóczi Kupa teremlabdarúgó torna tevékenysége során vált nemzetközivé.

Vezetése során sokrétű kapcsolatot ápolt a sepsiszentgyörgyi és magyarkanizsai testvériskolákkal.

Vezetőként sikerült olyan iskolát teremtenie, amely ma már nem csak városunkban, de Bács-Kiskun megyében és az országban is ismertté és elismertté vált.

Ezt bizonyítja a sok díj, amiben részesült az iskola. 2003-ban miniszteri kitüntetés, 2007 és 2008-ban „Nívódíjas szakképzés”, 2009-ben pedig az Eötvös József Díj.

A pedagógiai munka irányításának eredményeként az elmúl 15 évben számos országos tanulmányi és kulturális versenyen értek el az iskola tanulói kiemelkedő eredményt.

Munkájáért több ízben részesült elismerő kitüntetésben, így többek között; Miniszteri Dicsé-ret, Kiváló Munkáért kitüntetés, Településfejlesztésért Emlékérem, Elismerő Oklevél Város-fejlesztésért, Kiskunhalas Város Közoktatásáért Díj, Eötvös József emlékérem, Pro Educatione Díj.

Klein Imrét kivételes életpályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitűntetésben.

 

1980-ban tartósítóipari üzemmérnök, 1982-ben tartósítóipari mérnök, 1997-ben közgazdász, 2001-ben mérnöktanári diplomát szerzett. 1997. augusztus 1-től iskolánk közgazdász tanára, 2002-től osztályfőnök a szakképző évfolyamokon.

Jó szakmai felkészültséggel, hivatástudattal végzi munkáját, melyre a nagyfokú igényesség jellemző. Nagy szerepet vállalt az új szakképzéseink beindításában. Magas szintű és módszertanában gazdag oktatómunkájának köszönhetően tanítványai jól helytállnak az érettségi és szakmai vizsgákon.

Jól motiválja diákjait a tanulásra, következetes számonkéréssel, emberséggel jó közösséget formál. Nagy követelményt állít magával szemben is annak érdekében, hogy diákjai szeressék leendő szakmájukat, hogy sikeresek legyenek további életük során.

Feladatot vállalt a tanirodai gyakorlatok bevezetésében is. Több tanirodai kiállításra és versenyre készített fel sikerrel gyakorlócégeket. Így tanítványai gyakorlatias, jól használható tudással kerülnek ki a munkaerőpiacra.

Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is. Tanítványai évről-évre kiemelkedő eredményeket érnek el a tanulmányi versenyeken. „Ifjú Üzletemberek” Országos Versenyén több esetben értek el első helyezést diákjai. A 2009-2010-es tanévben az EBC*L Gazdasági Versenyen tanítványa országos első helyezést ért el, ezzel bejutott a Bécsben megrendezésre kerülő nemzetközi versenyre.

Mint osztályfőnök olyan közösséget formál, ahol értéke van a jó munkának, egymás tiszteletének. Közvetlen kapcsolatot alakít ki diákjaival, akik ezért szeretik.

Részt vett olyan sikeres pályázat elkészítésében, amellyel rövidesen lehetőség nyílik a sepsiszentgyörgyi partneriskolánkkal történő szakmai kapcsolatok elmélyítésére.

Az elmúlt tizenhárom évben olyan kiemelkedő munkát végzett, amely amellett, hogy növelte iskolánk hírnevét, még egy életen át használható tudással vértezte fel tanulóinkat.

Eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj első fokozata kitüntetésben.